Algemene voorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.

Artikel 1. Definitie
Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder een tweewieler: 
alle soorten fietsen en fietsen met elektrische ondersteuning.

Artikel 2. De overeenkomst
1. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief. 
2. De reparatieduur, c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven.
3. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum. 
Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in de koopovereenkomst kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na de in gebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper dient per brief aan te geven, dat hij de overeenkomst ontbindt.

4a. Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeen- komst. De annulering dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden. In dat geval heeft de verkoper recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 2 % van de  overeengekomen koopprijs met een minimum van € 68 .

4b.  Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs met meer dan 20 % wordt of dreigt te worden overschreden dan dient de opdrachtnemer contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

Artikel 3. Betaling
1. De schulden van onze kopers/opdrachtgevers aan ons worden beschouwd als brengschulden. 
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken resp. onmiddellijk na het verrichten van diensten. 
3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan zijn wij gerechtigd over het verschuldigde  bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2 % op jaarbasis in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeen- gekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen. 
4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van e 68. 
5. Ongeacht ons recht van retentie zal het ons bij het uitvoeren van een reparatie-opdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag ten minste € 454 bedraagt, vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 50 % van de koopsom zal bedragen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere voor ons aanvaardbare zekerheid. 
6. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
7. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdracht- gever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 4. Garantie
1a.  De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen, brom- en snorscooters en bromfietsen, al dan niet met zijspan en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder de garantie valt ten eerste slijtage (bijvoorbeeld aan banden en tandwielen); ten tweede ontstane defecten die het gevolg zijn van verkeerd onderhoud zoals onderhoud niet conform voorschriften van fabrikanten. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
1b Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
1c. De aanspraken op de garantie vervallen indien: 
1.c.1. De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
1.c.2. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; 1.c.3. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien  de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. 
Het hiervoor onder 1.c.2 en 1.c.3 gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten. 

2. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

3. Defecten welke zijn ontstaan buiten Nederland, vallen niet onder de garantie.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden.

De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 6. Verkoop met inkoop
Indien bij verkoop van een nieuwe tweewieler of ander zaak tegen inkoop van een gebruikte tweewieler of andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de nieuwe tweewieler of ander zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde tweewieler of ander zaak eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 7. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, optimale service bieden, koper/opdrachtgever tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Voor alle op deze website aangeboden producten geldt dat prijs-, modelwijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Contactgegevens

  • Gasthuisstraat 20
  • 6981 CS, Doesburg
  • info@sonneveldrijwielen.nl
  • (0313) 47 28 78

Facebook


Financiering


Onze merken

Batavus
BESV
Conway
Excelsior
Gazelle
Giant
Sparta
Victoria
Votani